Dla autorów

Współpraca redakcyjna z autorami rozpoczyna się od ustalenia poprzez email lub telefonicznie tematu artykułu i nadesłania tekstu na adres: skaut.tarnow@gmail.com. Pliki mogą być zapisane w formatach .doc, .docx lub .rtf i dowolnie sformatowane. W plikach tekstowych nie może być żadnych grafik, fotografii etc. Pliki graficzne w formacie .tif należy przesłać osobno w rozdzielczości min. 600 dpi. Pliki większe niż 15 MB, należy przesyłać poprzez stronę: https://wetransfer.com.

Otrzymany tekst zostanie przekonwertowany na format A4, czcionka: Times New Roman, o wielkości 12 pkt, z wcięciem akapitowym pierwszego wiersza na głębokość 1,25 cm, interlinia 1,5 wiersza. Ujednolicony format pozwoli zaplanować ilość stron w „Skaucie” przeznaczonych na artykuł.

Cytaty z różnych źródeł i opracowań w tekście piszemy kursywą, podając w przypisie pełny opis bibliograficzny umieszczony u dołu strony, w formacie: imię i nazwisko autora, pełny tytuł książki, broszury (kursywą), tytuł czasopisma w cudzysłowie, miejsce, rok wydania (data), strona.

Redakcja przyjmuje teksty wcześniej niepublikowane (z wyjątkami). Przed przyjęciem do druku artykuły są opiniowane przez poszczególnych redaktorów. Na skutek negatywnych opinii, tekst może zostać odrzucony. W takim przypadku nie przewiduje się żadnych form odwoławczych. Możliwe natomiast jest zaproponowanie autorowi przez redakcję takich zmian w treści bądź w układzie artykułu, które umożliwią publikację artykułu.

Nadesłane materiały redakcja publikuje nieodpłatnie. O terminie publikacji decyduje redaktor naczelny.